Dagens namn: Simon, Simone
I morgon: Viola

LM Ericsson  HJÄLPFONDEN Personalstiftelsen Telefonaktiebolaget LM Ericssons Arbetares Hjälpfond bildades 1951 och har till syfte att lämna bidrag till arbetare inom Teknikavtalet IF Metall vid de av koncernens företag i Sverige där vederbörande verkstadsklubb godkänt och efterföljer fondens stadgar.

Är du tillsvidareanställd arbetare och behöver ekonomisk hjälp vid till exempel sjukdom, olycksfall eller nära anhörigs dödsfall kan du få bidrag från Hjälpfonden, efter godkännande av hjälpfondens styrelse.

Vad kan jag ansöka bidrag för?
Bidrag kan sökas för:

  • Rekreationsresa för anställd, eller anställds barns tillfrisknande vid svår och långvarig sjukdom, eller som komplement vid vård i livets slutskede1.
  • Begravningshjälp vid anhörigs2 bortgång.
  • Extra kostnader vid sjuk- eller olycksfall.
  • Behandling av legitimerad akupunktör, kiropraktor, sjukgymnast, fotvårdsspecialist, massör och naprapat, samt terapeutisk laserbehandling3.
  • Samtalsstöd3.
  • Fotbäddar för fritidsbruk.

1 Resan ska rekommenderas av företagsläkare, eller behandlande läkare. Bidrag kan utgå två gånger under en femårsperiod.
2 Make/maka, sammanboende med gemensamma barn eller sammanboende sedan minst sex månader, partner i registrerat partnerskap, barn , eller föräldrar. Bidrag lämnas med 2 000 kronor.
3 Bidrag kan lämnas med sammanlagt 5 000 kronor för högst 12 behandlingar/år. Kvitton/fakturor kan skickas in högst två gånger/år och de får vara högst ett år gamla. Kvittona ska vara försedda med kvittonummer och till fakturorna ska det bifogas betalningsverifikation. 

Vad kan jag INTE söka bidrag för?
Sjukhusvistelse, moderskapshjälp eller förlossnings hjälp, kostnader för intyg, läkemedel, resor till och från läkare eller sjukhus, vaccinationer, uteblivet läkarbesök, tekniska hjälpmedel, tandläkarbehandling (när den inte utförs efter olycksfall av tandläkare på sjukhus), homeopatbehandling eller vård med anledning av missbruk av alkohol eller narkotika.
Kostnader som ersätts från annat håll, till exempel från Försäkringskassan, eller något försäkringsbolag.
Bidrag kan heller inte sökas för sjukvård i utlandet, eller för anskaffning av invalidfordon, insulinprovare, eller hushållsmaskiner.

Hur ansöker jag om bidrag?
Fyll i ansökningsblankett och bifoga originalkvitton, som får vara högst ett år gamla. Ansökningsblankett finns att få på IF Metallexpeditionen, hall 2, Sandlid.

När du fyllt i blanketten.
Lämna in blanketten och kvitton till IF Metallexpeditionen, hall 2, Sandlid. Har du frågor rörande bidrag kan du kontakta våra representanter i Hjälpfondens styrelse.

Skriv ut